De kleine grote
letters

 1. Algemeen
 2. Algemene Regels
 3. Het lidmaatschap
 4. Huurperiode
 5. Verplichting Geen Boot Wel varen en huurder
 6. Borgsom en betaling
 7. Schade en aansprakelijkheid
 8. Anuleringen
 9. Overmacht
 10. Klachten en geschillen

Algemene voorwaarden Sloep Huren Rotterdam

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Sloep Huren Rotterdam is een handelsnaam van Geen Boot Wel Varen B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Geen Boot Wel Varen kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.

- Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Geen Boot Wel Varen een overeenkomst aangaat of aan wie Geen Boot Wel Varen een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden van Geen Boot Wel Varen. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Geen Boot Wel Varen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldigheid hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.
 3. Indien Geen Boot Wel Varen gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Geen Boot Wel Varen om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Geen Boot Wel Varen de voorwaarden soepel toepast, geeft de Wederpartij geen enkel recht.
 4. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 6. Geen Boot Wel Varen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Offertes, opties en overeenkomsten

 1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 15 dagen. Offertes worden uitgebracht onder het voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Geen Boot Wel Varen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Geen Boot Wel Varen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Op verzoek van de Wederpartij kan Geen Boot Wel Varen een optie verlenen met een vastgestelde afloopdatum. Geen Boot Wel Varen is echter nimmer verplicht een optie te verlenen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de Wederpartij wordt omgezet in een definitieve boeking komt te vervallen zonder dat daaromtrent een mededeling van één der partijen nodig is. Een optie wordt omgezet in een definitieve boeking na bevestiging van zowel de Wederpartij als Geen Boot Wel Varen.
 5. De overeenkomst tussen Geen Boot Wel Varen en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat een aangevraagde reservering door Geen Boot Wel Varen schriftelijk wordt bevestigd, doordat de door de Wederpartij voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Geen Boot Wel Varen is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat Geen Boot Wel Varen met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 6. Geen Boot Wel Varen behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.
 7. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Geen Boot Wel Varen pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 8. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Wederpartij verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan Geen Boot Wel Varen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Geen Boot Wel Varen. Geen Boot Wel Varen kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Geen Boot Wel Varen verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen Wederpartij

 1. Geen Boot Wel Varen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Geen Boot Wel Varen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien Geen Boot Wel Varen dit noodzakelijk acht, heeft Geen Boot Wel Varen het recht om een andere boot in te zetten dan overeengekomen. Deze boot zal geschikt zijn voor de overeengekomen omvang van de groep.
 4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Geen Boot Wel Varen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Geen Boot Wel Varen worden verstrekt. Hieronder valt nadrukkelijk allergie-informatie van de gasten van de Wederpartij en degenen die hen vergezellen. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Wederpartij de benodigde gegevens niet tijdig aan Geen Boot Wel Varen heeft verstrekt, komt voor rekening van de Wederpartij.
 5. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reservering geeft de Wederpartij aan Geen Boot Wel Varen het exacte aantal passagiers door, voor zover niet al bekend bij Geen Boot Wel Varen. Indien er bij aanvang of tijdens de vaartocht meer passagiers dan doorgegeven aanwezig blijken te zijn worden meerkosten in rekening gebracht. In het geval het aantal passagiers de maximale capaciteit van het vaartuig overschrijdt, heeft Geen Boot Wel Varen het recht om passagiers te weigeren. In geval van de aanwezigheid van minder passagiers dan afgesproken zal het tarief niet overeenkomstig naar beneden aangepast worden.
 6. Geen Boot Wel Varen kan regels stellen met betrekking tot het gedrag van de Wederpartij en diens gasten. Indien blijkt dat Wederpartij (of een persoon uit het gezelschap van Wederpartij) zich niet conform deze gedragsregels van Geen Boot Wel Varen gedraagt, behoudt Geen Boot Wel Varen zich het recht voor de overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 7. Aan boord ligt de leiding bij de 'schipper' van Geen Boot Wel Varen. Tijdens de vaart behoudt Geen Boot Wel Varen zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de 'schipper' van Geen Boot Wel Varen onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De 'schipper' zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de 'schipper' de vaartocht direct beëindigen. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Het gooien met drank, eten of andere zaken kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht.
 8. Een Wederpartij die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd.
 9. Het is toegestaan om op vaartochten van Geen Boot Wel Varen eigen dranken en of etenswaren mee te nemen. Het is echter nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. De 'schipper' van Geen Boot Wel Varen is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij/zij van mening is dat de situatie onveilig is.
 10. Indien Geen Boot Wel Varen op verzoek van de Wederpartij de catering zal verzorgen dient de Wederpartij ervoor te zorgen dat Geen Boot Wel Varen ruimschoots op tijd over de bestelling beschikt. Tevens dient Wederpartij zorg te dragen voor tijdige (vooraf) betaling van de catering. Het drank arrangement heeft een vaste tarief en wordt niet gefactureerd op basis van nacalculatie. Wijzigingen in de catering zijn tot 72 uur voor aanvang mogelijk. 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Alle door Geen Boot Wel Varen gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor wijziging ondergaat, is Geen Boot Wel Varen gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 3. Geen Boot Wel Varen mag het afgesproken tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Geen Boot Wel Varen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
 4. Facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn voldaan te worden. Betaling geschiedt in euro’s middels storting of overmaking op een door Geen Boot Wel Varen aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Wederpartij niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, is Geen Boot Wel Varen gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Wederpartij vooraf dient te betalen en hieraan niet tijdig voldoet is Geen Boot Wel Varen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 7. Betalingen, gedaan door de Wederpartij, strekken altijd der afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Geen Boot Wel Varen en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Geen Boot Wel Varen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Annuleringen, no-show, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Geen Boot Wel Varen en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Het feit dat de Wederpartij niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no-show) heeft nimmer te gelden als een correcte annulering. De Wederpartij zal dan ook 100% van het overeengekomen tarief aan Geen Boot Wel Varen verschuldigd zijn. Geen Boot Wel Varen wacht altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Wederpartij en zijn gasten. Indien de Wederpartij en zijn gasten na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn zal Geen Boot Wel Varen dit als een no-show beschouwen en is de Wederpartij alle hierbij behorende kosten verschuldigd.
 3. Annulering van een boeking door de Wederpartij kan tot 10 dagen na het reserveren kosteloos geschieden. Bij annulering van een boeking worden de volgende tarieven gerekend.
  1. Vanaf 10 dagen na het reserveren tot 14 dagen voor aanvang van de reservering: 25% van de overeengekomen huur.
  2. Binnen 2 weken voor aanvang van de reservering: 100% van het huurtarief, vermeerderd met de vergoeding van eventuele andere reeds door Geen Boot Wel Varen gemaakte kosten.
 4. Annulering van overeengekomen catering kan tot 72 uur voor aanvang van de vaartocht kosteloos geschieden. In geval van annulering van catering binnen 72 uur voor aanvang van de vaartocht is de Wederpartij 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd.
 5. In geval van zeer slecht weer biedt Geen Boot Wel Varen annuleringsmogelijkheden op de dag van de vaartocht. Van zeer slecht weer is sprake code oranje of bij onweer – zulks ter beoordeling van Geen Boot Wel Varen op de betreffende dag. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer kan de Wederpartij de vaartocht kosteloos verplaatsen naar een ander moment d.m.v. een voucher of volledig annuleren tegen 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Geen Boot Wel Varen verschuldigd. Reeds betaalde gelden zullen gerestitueerd worden.
 6. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Geen Boot Wel Varen toegezonden facturen.
 7. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door Geen Boot Wel Varen, zal Geen Boot Wel Varen in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.
 8. In het geval een Wederpartij (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Geen Boot Wel Varen niet of niet tijdig na komt, heeft Geen Boot Wel Varen het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Geen Boot Wel Varen met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Geen Boot Wel Varen feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van Geen Boot Wel Varen gevergd kan worden.
 1.  

Indien de Wederpartij:

   • in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken;
   • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
   • een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet;
   • overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; heeft Geen Boot Wel Varen door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst voor vereist is.

Vorderingen van Geen Boot Wel Varen op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Geen Boot Wel Varen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Geen Boot Wel Varen

 1. Indien Geen Boot Wel Varen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Geen Boot Wel Varen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Geen Boot Wel Varen en/of haar ongeschikte(n).
 2. Geen Boot Wel Varen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Geen Boot Wel Varen uit is gegaan van door de Wederpartij (of dienst gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn gasten.
 3. Geen Boot Wel Varen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen Geen Boot Wel Varen en Wederpartij.
 4. Geen Boot Wel Varen is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Wederpartij meeneemt op het vaartuig.
 5. Geen Boot Wel Varen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Geen Boot Wel Varen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Geen Boot Wel Varen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Geen Boot Wel Varen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Geen Boot Wel Varen kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 7. Indien Geen Boot Wel Varen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Geen Boot Wel Varen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Geen Boot Wel Varen zal uitkeren. Indien de verzekeraar van Geen Boot Wel Varen niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van Geen Boot Wel Varen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De Wederpartij vrijwaart Geen Boot Wel Varen tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Geen Boot Wel Varen en de Wederpartij bestaande overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Wederpartij

 1. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Geen Boot Wel Varen, kan Wederpartij volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Geen Boot Wel Varen een beroep doet op haar verzekering.
 2. De Wederpartij en diens gasten of degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Geen Boot Wel Varen is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Wederpartij en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor schade die is veroorzaakt door enige zaak waarvan zij de houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 8. Overmacht

 1. Geen Boot Wel Varen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Geen Boot Wel Varen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Geen Boot Wel Varen tot aan dat moment te voldoen. Geen Boot Wel Varen is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Geen Boot Wel Varen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Geen Boot Wel Varen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Geen Boot Wel Varen of van derden daaronder begrepen. Geen Boot Wel Varen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Geen Boot Wel Varen ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klachten.
 2. Geen Boot Wel Varen maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal Geen Boot Wel Varen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Wederpartij aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Geen Boot Wel Varen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Geen Boot Wel Varen en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Geen Boot Wel Varen en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
 
© Geen Boot Wel Varen B.V. | Website powered by Flex Webdiensten | Design by: Anna van der Kar

Reserveer jouw vaartocht met schipper simpel en snel op sloephurenrotterdam.nl

Reserveer nu!

Word lid!

Superdeal

Welke sloep wil je reserveren?